Jaunumi

 • Piedalīšanās Skola2030 reģionālā konferencē “Praktiski. Lietpratībai”, Latgale.

  2022. gada 5. aprīlī Daugavpils pilsētas 11. pirmsskolas izglītības iestādes pārstāvji Ludmila Atrahimoviča un Ilona Smirnija dalījās pieredzē Skola2030 reģionālā konferencē “Praktiski. Lietpratībai”, Latgale. Uzstāšanās temats: Projektu iespējas un ieguvumi Iestādes attīstībā. Zaļās domāšanas veicināšana dabas programmu ietvaros”.

  Vadītājas vietniece izglītības jomā Ludmila Atrahimoviča prezentēja Iestādes darbu eko-projektos: tika sniegta informācija par projektu iespējām un ieguvumiem Iestādes attīstībā, Zaļās domāšanas veicināšanu, projektu laikā veiktajām aktivitātēm, kā arī par pārņemto pieredzi. Tika sīki pastāstīts par vienu no lielākajiem 2020./2021.m.g. īstenotajiem projektiem “Mācību procesa pētīšana dabas programmu ietvaros” (“Exploring the curriculum through nature programs”) un prezentēti tā darbības laikā izstrādātie produkti: “Skolotāju rokasgrāmata aktivitātēm brīvā dabā”, vecāku ceļvedis “Vecāku dabas izziņas ceļvedis brīvā dabā”, āra aktivitāšu ceļvedis “Labās prakses ceļvedis brīvā dabā”, kā arī izstrādātās idejas aktivitātēm brīvā dabā.

  Pirmsskolas izglītības skolotāja Ilona Smirnija pastāstīja par savu projektos saņemto pieredzi un iepazīstināja ar vienu no metodēm, kā iemācīt bērnus pētīt un novērot zīmēšanas laikā brīvā dabā. Smirnijas kundze prezentēja aktivitāti “Uzzīmēsim koku” sagatavošanas grupas bērniem, kuras laikā bērniem dažādos veidos bija jāizmēra koks, kā arī, izmantojot dažādus materiālus, bija jāizveido egle.

  Bija ļoti patīkami un vērtīgi saņemt pozitīvus komentārus un atsauksmes par ieguldīto darbu no kolēģiem no dažādiem Latvijas reģioniem.

  Daugavpils pilsētas 11. pirmsskolas izglītības iestādes administrācija izsaka pateicību iestādes kolektīvam par aktīvu līdzdalību Eiropas Savienības Erasmus+ projektos un vēlmi radoši darboties.

  Novēlam veiksmi turpmākajos projektos!

  Foto atskaite Iestādes FB grupā

  Informāciju sagatavoja:

  Daugavpils pilsētas 11.P.I.I.

  vadītāja Nataļja Kozireva

 • Pasaules Veselības diena „Ābelītē”

  Šogad Pasaules veselības diena 7.aprīlī tiek atzīmēta jau 74. reizi, tās mērķis ir nemainīgs – atgādināt cilvēkiem, ka viņu dzīves lielākā vērtība ir veselība. Arī mūsu iestādes pedagogi šajā dienā cenšas izglītot bērnus par dažādiem veselības aspektiem, kuriem būtu jāpievērš uzmanība ikdienā, kā arī atgādināt, ka jebkura cilvēka pienākums ir rūpēties un būt atbildīgam pret sevi un savu veselības stāvokli.

  Pasaules veselības dienas ietvaros Daugavpils 11. pirmsskolas izglītības iestādē notika izglītojoši pasākumi par veselīgu dzīvesveidu, daudzveidīgās fiziskās aktivitātes, sarunas, pārrunas par veselīgu un neveselīgu pārtiku. Rotaļnodarbību laikā bērni iepazinās ar mūsu iestādes medmāsas Zojas Ignatjevas sagatavoto informāciju par veselīgu uzturu, zobu kopšanu un roku higiēnu, ka arī dienas režīmu.

  Daugavpils 11. pirmsskolas izglītības iestādes administrācija pateicas iestādes kolektīvam par savstarpējo sadarbību un vēlmi radoši darboties.

  Lai visiem laba veselība!

  Foto atskaite Iestādes FB grupā

  Informāciju sagatavoja:

  Daugavpils pilsētas 11.P.I.I.

  vadītājas vietniece izglītības jomā

  Ludmila Atrahimoviča

 • Pasaules Ūdens diena „ĀBELĪTĒ”

  Šogad, tāpat kā katru gadu, visā pasaulē 22. martā tiek atzīmēta Pasaules Ūdens diena. Pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) iniciatīvas tā pirmo reizi visā pasaulē tika atzīmēta 1993. gadā.

  Ūdens dienā aicinām ikvienu atcerēties to, ka šī mums tik pierastā, bet tik nepieciešamā dabas bagātība – ūdens, ir sargājama un taupāma!

  Ūdens ir visas planētas dzīvības avots, tā kvalitāte ir vitāli svarīga ikvienai dzīvai būtnei. Latvija var lepoties ar bagātīgiem ūdens resursiem – šeit netrūkst ne virszemes, ne pazemes ūdens, ir gara jūras piekrastes līnija, un nokrišņu daudzums gadā nodrošina pietiekami mitru klimatu. Tomēr ūdens ir "jutīgs" dabas resurss – to ietekmē gan tas, kā mēs ūdeni izmantojam un lietojam, gan tas, kā par to rūpējamies pēc ūdens izmantošanas savām vajadzībām.

  Šī diena ir starptautiskas svinības un iespēja aicināt ikvienu pievērst uzmanību ūdens resursu nozīmei un ilgtspējīgai apsaimniekošanai, mudinot sabiedrību domāt ne vien par savas, bet arī nākamo paaudžu veselību un izdzīvošanas iespējām.

  Mūsu Daugavpils pilsētas 11. pirmsskolas izglītības iestādē tika organizētas daudzveidīgas Pasaules Ūdens dienai veltītas izglītojošas un informatīvas aktivitātes. Pašiem mazākajiem bija interesanti uzzināt, ka cilvēks bez ēdiena var iztikt līdz 6 nedēļām, bet bez ūdens - tikai vienu nedēļu. Eksperimenti ar ūdeni izraisīja daudz pozitīvu emociju gan skolotājām, gan viņu audzēkņiem. Bērni varēja praktiski darboties: pētīt ūdens īpašības. Bērniem bija iespēja paplašināt un padziļināt savas zināšanas par ūdeni, tā īpašībām, apstākļiem, kā arī par ūdens nozīmi cilvēka dzīvē un visās dzīvajās būtnēs.

  Priekā par starptautisko Ūdens dienu!

  Foto atskaite Iestādes FB grupā

  Informāciju sagatavoja:

  Daugavpils pilsētas 11.P.I.I.

  vadītājas vietniece Ludmila Atrahimoviča

 • Mācāmies šķirot atkritumus kopā SIA „AADSO”

  Šonedēļ mūsu pirmsskolas izglītības iestādē „Ābelīte” viesojās „ Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācijas” pārstāvis, kurš mūsu iestādes sagatavošanas grupas bērniem pastāstīja par atkritumu veidiem, to šķirošanu un šķirošanas nozīmi, jo ikvienam ir iespēja šķirot atkritumus. To tikai vajag ieviest kā ikdienas paradumu, jo, šķirojot atkritumus, mēs taupām dabas resursus un samazinām kopējo poligonos apglabājamo atkritumu daudzumu.

  Izglītojamie ar lielu interesi uztvera informāciju par dabas aizsardzību un aktīvi iesaistījās praktiskajā darbībā: uzzināja kā jāšķiro plastmasa, stikls un papīrs un izmēģināja to praktiski. Bērni jūtās atbildīgi, svarīgi un novērtēti par paveikto. Tikšanās beigās mūsu ietādes izglītojamie saņēma uzlīmes.

  Daugavpils pilsētas 11. pirmsskolas izglītības iestādes administrācija izsaka pateicību “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācijai” par sadarbību interesantā, lietderīgā un audzinošā pasākumā.

  Foto atskaite Iestādes FB grupā

  Informāciju sagatavoja:

  Daugavpils pilsētas 11.P.I.I.

  vadītājas vietniece izglītības jomā

  Ludmila Atrahimoviča

 • Sveiciens no „Ābelītes” detektīviem!

  Šis mācību gads ir bijis aktīvs darbošanās laiks, mūsu iestādes „Pūcītes” grupiņai. Mazi pūcēni kopā ar grupas pedagogu Gaļinu Košlaču un v.v. izglītības jomā Ludmilu Atrahimoviču programmas ietvaros soli pa solim atklāja dažādus dabas noslēpumus. Cūkmena detektīvi ne vien aktīvi kustējās un darbojās, bet arī paplašināja savu redzesloku un izzināja apkārt esošo un notiekošo, jo lai veidotos dziļa izpratne par vidi, kurā mēs dzīvojam, bērni par to jāieinteresē cik iespējami agrāk. Pirmsskolas vecuma bērni ir zinātkāri un izmanto visas sajūtas apkārtnes izpētei. Labāka dabas, zinātnes un vides saprašana veidojas bērniem, kas regulāri vēro, meklē un strādā dabā, kā arī viņiem tiek veidotas pamatzināšanas par dabu un vidi, kas balstās pašu pieredzē, piemēram, mūsu iestādes mazi izglītojamie papildināja savas zināšanas par meža dzīvnieku pēdu nospiedumiem, kurus viņi meklējām sniegā.

  Cūkmena ekoprogrammas ietvaros mūsu mazi „ābolīšī” cītīgi pildīja Cūkmena detektīvu uzdevumus, piemēram, lasīja "Meža netīro noslēpumu burtnīcu", zīmēja mežu, tā iemītniekus un pārrunāja, kāpēc nedrīkst mēslot mežā, kā arī grupas pedagoģi pastāstīja maziem cūkmena detektīviem, ka Zemes resursi tiek izmantoti, lai dzīvotu, tomēr mums vajag atrast iespējas, kā apmierināt mūsu vajadzības, nenodarot ļaunumu dabai. Lielisks veids, kā palīdzēt realizēt ilgtspējīgas attīstības idejas, ir: samazināt resursu izmantošanu; izmantot atkārtoti jau iegūtos dabas resursus; šķirot atkritumus, lai veicinātu to pārstādi. Tāpēc mūsu iestādes izglītojamie ar aizrautību sakopj apkārtējo vidi, turpinā šķirot atkritumus, kā arī īstenot citas dabai draudzīgas aktivitātes.

  Pateicoties Cūkmena padomiem un aizraujošajiem uzdevumiem mūsu mazajiem „ābolīšiem” tiek attīstīta lielāka atbildība pret apkārtējo vidi. Pateicamies par par sarūpetajām dāvanām un ar nepacietību gaidām Cūkmenu mūsu „Ābelītē”.

  Foto atskaite Iestādes FB grupā

  Informāciju sagatavoja:

  Daugavpils pilsētas 11.P.I.I.

  vadītājas vietniece izglītības jomā

  Ludmila Atrahimoviča

 • Dzimtās valodas diena 2022

  Jau vairākus gadus pēc UNESCO iniciatīvas visā pasaulē 21. februārī tiek svinēta Starptautiskā dzimtās valodas diena. Šīs dienas mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dzimtās valodas vērtībai un skaistumam. Dzimtā valoda ir spēcīgākais tradīciju uzturētājs, tā palīdz saglabāt un nākamajām paaudzēm nodot vēstījumu par tām. Arī mūsu pirmsskolas izglītības iestādē „Ābelīte” projekta nedēļas “Mana dzimtā valoda” ietvaros tika organizētas aktivitātes, radošās darbnīcas un patriotiskās rotaļnodarbības, kuras laikā bērniem bija iespēja nostiprināt savas zināšanas par dzimto valodu, kā arī bagātināt izglītojamo pieredzi par savu valsti. Mūsu iestādes vienmēr radošas skolotājas: 3. grupas skolotājas „Bitītes” Ļubova Trifanova un Oļesja Ugoļova, 4. grupas „Pūcītes” skolotāja Gaļina Košlača un 5. grupas „Gudrīši” skolotājas Ilona Smirnija un Marina Leitāne sagatavoja daudzveidīgus, interesantus uzdevumus, kurus mūsu „ābolīši” ar aizrautību izpildīja. Bērni atbildēja uz āķīgiem jautājumiem, atšifrēja tautasdziesmas par valodu, izmantojot zināšanas par alfabētu u. c.

  Neraugoties uz plaši izplatīto elektronisko plašsaziņas līdzekļu lietošanu, grāmatas joprojām ir populāras un pieprasītas. Projekta nedēļas “Mana dzimtā valoda” laikā mūsu iestādes bērni tika aicināti radoši darboties. Bruņojušies ar žurnāliem, šķērēm, līmi un flomāsteriem, nolēmām izgatavot paši savas grāmatas latviešu valodā, kas sastāv no stāstiem, bērnu zīmējumiem un aplikācijām. Pašizgatavotas grāmatas sanāca ļoti jaukas, atraktīvas un krāsainas. Mūsu mazi „ābolīši” centīgi un radoši veidoja savas grāmatiņas, kas sagādāja viņiem daudz pozitīvu emociju.

  Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes administrācija izsaka pateicību iestādes 4. grupas „Pūcītes” vecākiem par radošumu un palīdzību grāmatu izgatavošanā attālinātās mācīšanās laikā. Milzīgs paldies par atsaucību!

  Informācija Facebook grupā

  Informāciju sagatavoja:

  Daugavpils pilsētas

  11. pirmsskolas izglītības iestādes

  vadītājas vietniece izglītības jomā

  Ludmila Atrahimoviča

 • Silto džemperu diena

  Atsaucoties Vides izglītības fonda aicinājumam, mūsu pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte” piedalījās Beļģijas Flandrijas reģiona Ekoskolu tīkla rīkotā starptautiskā akcijā, kas veltīta klimata pārmaiņu mazināšanai. Akcijas mērķis ir izglītot sabiedrību par klimata pārmaiņām un veicināt videi un klimatam draudzīgākus paradumus. Šajā dienā pirmsskolas telpās tika nedaudz samazināta temperatūra, un visi bija aicināti uzvilkt siltāku džemperi, tādējādi simboliskā veidā, apliecinot atbalstu šai iniciatīvai.

  Paldies visiem, kuri uzvilka savu silto džemperi un piedalījās akcijā!

  #UzvelcDžemperi #Darikovaripasauleslabā

  Foto atskaite Iestādes FB grupā

  Informāciju sagatavoja:

  Daugavpils pilsētas

  11.pirmsskolas izglītības iestādes

  vadītājas vietniece izglītības jomā

  Ludmila Atrahimoviča

 • Ar mīlestību sirdī

  Valentīna diena jeb Sirsniņdiena tiek svinēta 14. februārī. Par Valentīndienas izcelsmi klīst dažādas leģendas un nostāsti, tāpēc ziņas ir samērā neskaidras. Viena no leģendām vēstī, ka diena nosaukta priestera svētā Valentīna vārdā, kurš 3. gadsimtā dzīvoja Romā.

  Mūsu pirmsskolas izglītības iestādē „Ābelīte” šī diena ir kļuvusi kā tradīcija, ik gadu rīkojam bērniem Sirsniņdienai veltītas aktivitātes projektu nedēļas ietvaros: „Draudzība mūsu sirdīs”; „Dzīvosim pozitīvi”; „Sirsniņas no otrreizējā materiāla”; „Sirsniņu rotājumi”.

  „Ābelītes” vienmēr radošās skolotājas kopā ar maziem „ābolīšiem” sagatavoja sirsnīgus apsveikumus saviem grupiņas draugiem un vecākiem. Bērni viens otru iepriecināja ar sirsniņdāvanām: pašdarinātām sirsniņām, kartītēm u.c. dāvaniņām.

  Bučas, dziesmas, rotaļas, dejas – tas viss raksturo labvēlīgo noskaņu, kas silda ikvienu sirsniņu mūsu iestādē, apliecinot, ka draudzība un sirsnīgas rūpes par cilvēkiem mums blakus ir jūtas, kas dārgākas par zeltu!

  Foto atskaite Iestādes FB grupā

  Informāciju sagatavoja:

  Daugavpils pilsētas

  11.pirmsskolas izglītības iestādes

  vadītājas vietniece izglītības jomā

  Ludmila Atrahimoviča

 • Starptautisks vebinārs - praktikums vadītāju vietniekiem un pirmsskolas izglītības pedagogiem "Mācību procesa pētīšana dabas programmu ietvaros".

  Turpinot popularizēt savu labo pieredzi un īstenojot starptautiskos Erasmus+ un Nordplus Junior projektus, sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi, 2022.gada 25.janvārī Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādē “Ābelīte” tika organizēts starptautisks tiešsaistes vebinārs-praktikums vadītāju vietniekiem un pirmsskolas izglītības pedagogiem “Mācību procesa pētīšana dabas programmu ietvaros” (“Exploring the curriculum through nature programs”). Pasākumā piedalījās 56 skolotāji no Daugavpils pilsētas pirmsskolām.

  Vebināru vadīja vadītājas vietniece izglītības jomā Ludmila Atrahimoviča, kura prezentēja iestādes darbu eko-projektos: prezentācijā tika sniegta informācija par projektu mērķiem, pārņemto pieredzi, projektu laikā veiktajām aktivitātēm, kā arī to produktiem. Tika sīki pastāstīts par vienu no lielākajiem 2020./2021.m.g. īstenotajiem projektiem “Mācību procesa pētīšana dabas programmu ietvaros” (“Exploring the curriculum through nature programs”) un prezentēti tā darbības laikā izstrādātie produkti: “Skolotāju rokasgrāmata aktivitātēm brīvā dabā”, vecāku ceļvedis “Vecāku dabas izziņas ceļvedis brīvā dabā”, āra aktivitāšu ceļvedis “Labās prakses ceļvedis brīvā dabā”, kā arī izstrādātās idejas aktivitātēm brīvā dabā.

  Vebinārā pieredzē dalījās Lietuvas e-Twinning ambasadore un iestādes projektu partnere Snieguolė Mažeikiene. Savā prezentācijā Mažeikienes kundze pastāstīja par e-Twinning platformas iespējām un piedalīšanos starptautiskajos projektos, kā arī par Kneipp metodiku izmantošanu pirmsskolas vecuma izglītojamiem.

  Mūsu pirmsskolas izglītības skolotāja Gaļina Koslača uzstājās ar Starptautisko projektu nedēļas ”Sadarbības partneru kultūra un tradīcijas” prezentāciju. Gaļina krāsaini aprakstīja, kā mūsu iestādes izglītojamie tika iepazīstināti ar partnervastu kultūru un tradīcijām, kādas interesantas aktivitātes tika novadītas, lai bērni varētu ar aizrautību pētīt Itālijas, Spānijas un Rumānijas kultūru, piemēram, “Milānas modes nedēļa”, karstasinīgās flamenko un horas dejas apgūšana u.c.

  Pirmsskolas izglītības skolotāja Jeļena Grigorjeva dalījās pieredzē Kneipp metodiku izmantošanā “Smilšu terapijas, aromaterapijas un fitoterapijas izmantošana rotaļnodarbību laikā”. Kneipp metodikas principi aktīvi tiek izmantoti iestādes rotaļnodarbībās, piemēram, pašu skolotāju veidotas Kneipp taciņas no dabas materiāliem u.c.

  Pirmsskolas izglītības skolotāja Ilona Smirnija pastāstīja par rotaļnodarbību-meistarklasi “Uzzīmēsim koku” sagatavošanas grupas bērniem, kuras laikā bērniem dažādos veidos bija jāizmēra koks, kā arī, izmantojot dažādus materiālus, bija jāizveido egle. Ilona arī dalījās pieredzē mobilitātēs citās valstīs Grieķijā, Spānijā un Rumānijā, kā arī pastāstīja par iespaidiem pēc atgriešanās mājās.

  Vebinārā tika prezentētas aktivitātes, kuras veiktas Covid-19 pandēmijas laikā, tāpēc ka darbs projektos ne uz mirkli neapstājās. Sadarbībā ar izglītojamo vecākiem tika organizēta akcija “Dzīvojam zem vienas saules”. Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestāde no sirds pateicas vecākiem par palīdzību un atbalstu projektu aktivitāšu veikšanā.

  Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes Erasmus+ KA2 stratēģiskās skolu sadarbības partnerību projektu „Mācību procesa pētīšana dabas programmu ietvaros” līdzfinansē Eiropas Savienība.Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā www.viaa.gov.lvsadaļāErasmus+.

  Informāciju sagatavoja:Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādesvadītāja un projektu koordinatoreNataļja Kozireva unvadītājas vietniece izglītības jomā Ludmila Atrahimoviča